Ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Tasibel-site in samenwerking met Astor vzw

23 juli 2020

Tasibel: een nieuwe zorgzame buurt Hamme

Astor-Tasibel-Brasserie

De verlaten site van de textielfabriek Tasibel in het centrum van Hamme zal nieuw leven worden ingeblazen.

Astor vzw en De Zonnige Woonst slaan hiervoor de handen in elkaar. Samen zullen we er een betaalbare, inclusieve en zorgzame buurt maken.

We streven ernaar dat iedereen toegang krijgt tot betaalbare, kwaliteitsvolle en levensloopbestendige woningen en aangename publieke ruimtes. We houden rekening met de groeiende en steeds meer diverse bevolking, en in het bijzonder met de vergrijzing, kleinere gezinnen en het toenemend aantal mensen dat (tijdelijk of blijvend) zorg nodig heeft.

Tasibel krijgt een mix van verschillende woonvormen (eengezinswoningen, assistentiewoningen, studio’s …).

Er is plaats voor jong en oud, voor mensen met en zonder zorgnoden. Betaalbare huisvesting zal worden aangevuld met een brede waaier aan faciliteiten, zoals een dienstencentrum met therapeutisch bad, sociaal restaurant, paramedisch centrum, kinderopvang en klusjesdiensten.

De omgeving wordt autoluw en zal veel open en groene ruimte bevatten. Zo combineren we wonen, zorg en welzijn.

Het Tasibel-project sluit aan bij de visie van de gemeente over de versterking van de kern van Hamme. De locatie in het centrum van Hamme is uitermate uniek. Tasibel biedt vele kansen om er een buurt te creëren waar alle burgers zich kunnen thuis voelen. Dit project beslaat 5 hectare en zal meerdere jaren in beslag nemen. Tijdens het proces wordt tijd gemaakt voor participatie van burgers en andere stakeholders.

Buurtparticipatie

Op het eerste buurtoverleg, op 16 december 2019, kregen meer dan 120 buurtbewoners uitvoerig toelichting over de opzet van het project en konden ze suggesties meegegeven.  Hiermee zijn de ontwerpers aan de slag gegaan, en tekenden ze een eerste ruimtelijke schets : een Masterplan voor de site.  

Op 7 juli 2020 kreeg de buurt de kans om over dit Masterplan in gesprek te gaan.  Met de nodige voorzorgsmaatregelen werd er een infomarkt ingericht met plannen, foto’s, visualisaties en toelichting.  De infomarkt zoemde tevens in op het bouwprogramma, de publieke ruimte en de toegankelijkheid van het domein. Hieronder kan u de presentatiepanelen bekijken die op deze infomarkt te zien waren.

 

Wil je graag betrokken blijven bij Tasibel? Bezorg dan je e-mailadres of postadres aan Astor via mail (tasibel@astorvzw.be) of telefoon (0470 64 38 97).

 

Op deze luchtfoto van Hamme zie je dat Tasibel (geel) centraal gelegen is.

Op deze luchtfoto van Hamme zie je dat Tasibel (geel) centraal gelegen is.


6 februari 2019

Zorgzame buurt

De Zonnige Woonst wil als sociale huisvestingsmaatschappij op de site Tasibel een betaalbare, inclusieve en toekomstgerichte zorgzame buurt realiseren. 

Het project heeft de ambitie éénieder, jong of oud, met of zonder diverse zorgnoden, een kwaliteitsvolle toekomst te bieden. Als uitgangspunt stelt De Zonnige Woonst bewoners die in goed nabuurschap zelfstandig willen wonen voorop, waaronder ook mensen uit bepaalde kwetsbare doelgroepen. Er wordt naar gestreefd dat bewoners in dezelfde woning – minstens in dezelfde omgeving – kunnen blijven wonen, ook als hun noden in de diverse fasen van hun leven veranderen.

Op creatieve en innoverende wijze wenst De Zonnige Woonst diverse aangepaste private en sociale woonvormen (waarbij voor het deel van De Zonnige Woonst de focus op sociale huurwoningen ligt) – onder meer door slim ruimtegebruik – evenwichtig te combineren in een autoluwe woonomgeving met een optimale belevingswaarde met veel groen, water en verbindend potentieel (tevens conform de gesloten Brownfieldconvenant).

Het project wordt gerealiseerd en geëxploiteerd volgens het principe van duurzame ontwikkeling. Dit houdt in dat de ontwikkeling tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie zonder deze van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Bijzondere aandacht dient daarbij te worden besteed aan de integratie van en de synergie tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project. Buurtgerichte functies ondersteunen deze duurzame samenleving en levensstijl. Het project realiseert een maximale verwevenheid tussen regulier wonen, sociaal wonen en zorg-wonen, in functie van geïntegreerde zorg, waarbij de opdrachtnemer instaat voor het vormgeven van de optimale mix in verwevenheid.

Tevens wenst De Zonnige Woonst op de Tasibel-site voor de ruime (lokale) buurt een (para-)medisch aanbod georganiseerd te zien (als onderdeel van het project), met voornamelijk rechtstreeks toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg (zoals bv. huisartsen, (thuis)verpleegkundigen, diëtisten, logopedisten, psychologen, e.d.m.). Het ambulante eerstelijnsaanbod ondervangt het residentieel zorgmodel zoveel als mogelijk ten behoeve van het levenslang wonen.

Van geëngageerde residentiële en ambulante facilitaire-, zorg- en welzijnspartners verwacht De Zonnige Woonst dat ze hun diensten op de sfeervolle site synergetisch, gezien de focus op levenslang wonen, verweven in een globaal aanbod qua thuiszorg, (kinder-, zieken- en ouderen-)opvang, sociale begeleiding, mobiliteit, voeding, (sociale) tewerkstelling e.d.m.

De Zonnige Woonst beoogt met de zorgzame zone het brede publiek aan te trekken, gaande van kinderen en jonge gezinnen tot ouderen. Naast de care & cure pijler op zich wordt relevante aandacht besteed aan de gezondheidsfactor (geestelijk/fysiek) en preventie. Complementair aan gespecialiseerde zorgmodellen kennen buurtgerichte functies, accommodaties en ambulante diensten - afgestemd op de reële behoeften - een primordiale gelijkwaardigheid in de ontwikkeling van het bouwprogramma.

In functie van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de Tasibel-site zoeken we via een mededingingsprocedure met onderhandeling een opdrachtnemer. De vijf weerhouden kandidaten uit de eerste fase werken nu een concept en offerte uit aan de hand van het bestek.

Via deze link kan u een vrijblijvend en louter informatief een aanmeldingsformulier downloaden.

Masterplan en RUP

We tekenden een masterplan uit in functie van de opmaak van een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) door de gemeente Hamme. Op 12 december 2013 stelden we dit voor aan het publiek. De opmerkingen en suggesties van geïnteresseerden en omwonenden namen we mee in het overleg met de gemeente. Het definitieve RUP (externe link)werd door gemeenteraad eind 2016 goedgekeurd.

Na sanering en verkaveling zullen we op de site stapsgewijs een aanbod creëren. Op de site zal doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd worden. De focus ligt op zwakke weggebruikers via een centrale fietsas langs de oude spoorwegbedding. Het oude stationsgebouw blijft omwille van de historische waarde behouden